Hyresnämnden

Vad är hyresnämnden?

I Sverige finns hyresnämnden som är en opartisk, domstolsliknande myndighet. En av hyresnämnden uppgifter är att medla i tvister mellan hyresvärden och hyresgästen, om parterna inte kommer överens på egen hand.

Sök hyresbostäder i hela Sverige

Hyresnämnden är neutral gentemot både hyresvärden och hyresgästen, och ger därför inte råd om hur en part bäst ska lägga upp sin process, hur en tvist ska lösas, eller hur ett hyreskontrakt, en uppsägning eller någon annan handling ska tolkas.

Vid en tvist försöker hyresnämnden alltid ena hyresvärden och hyresgästen. Om medlingen inte leder till att parterna enas, kan hyresnämnden besluta i en rad tvister utifrån hyreslagstiftningen och annan relevant lagstiftning.

De hyrestvister som hyresnämnden inte kan avgöra prövas i stället av allmän domstol.

Kan jag överklaga hyresnämndens dom?

Om du är missnöjd med hyresnämndens beslut eller yttranden kan du i vissa fall överklaga, detta görs då till Svea hovrätt. Dock finns det beslut av hyresnämndens som inte kan överklagas.

Om du har möjlighet till, och väljer att överklaga till Svea hovrätt, är deras beslut sedan slutgiltigt. Ett beslut av Svea hovrätt kan alltså inte överklagas.
För de ärende som överklagas till Svea hovrätt är det i regel den part som förlorar målet som ska betala motpartens rättegångskostnad i Svea hovrätt. Dock finns det ett flertal undantag.

Mest populära kategorierna på Hyresbostad.se: