Hyra ut bostadsrätt i andra hand

Hyra ut bostadsrätt i andra hand

Uthyra din bostad

Tidigare har samma villkor gällt för att hyra ut bostadsrätt i andra hand som för att hyra ut hyresrätt i andra hand. Den 1 februari började dock lagen om uthyrning av egen bostad gälla (även kallad privatuthyrningslagen) vilket innebär att det idag finns vissa skillnader som är bra att ha koll på. För hyresrätter ska hyran du tar ut från andrahandshyresgästen motsvara den du själv betalar till hyresvärden. Det enda påslag du får göra här är om du hyr ut en möblerad lägenhet. Påslaget får dock inte överstiga 15% av hyran. Om du istället äger bostaden kan du ta ut en marknadsliknande hyra som täcker alla dina kostnader för bostaden. Dock är denna tillåtna maxhyra inte direkt kopplad till dina faktiska lånekostnader utan räknas ut med hjälp av en schablon. Utöver de schablonberäknade lånekostnaderna läggs dina driftskostnader till, som däremot ska spegla dina faktiska driftskostnader för boendet. Till driftskostnader räknas t.ex. el, avgift till föreningen, bredband och din försäkring. Denna kostnadsbaserade hyra gäller dock enbart för den första upplåtelsen. Då “lägenhet” enligt privatuthyrningslagen syftar till den del som hyrs ut räknas alltså uthyrning av ett rum i en bostadsrätt som en “lägenhet”. Om du har två inneboende som hyr var sitt rum i din bostadsrätt får du alltså ta ut en kostnadsbaserad hyra för den första inneboende medan hyreslagens regler gäller för den andra inneboende, dvs. den andra upplåtelsen. Om du tagit ut en för hög hyra kan din hyresgäst i båda fall vända sig till hyresnämnden som kan besluta att du i framtiden sänker hyran. I det fall då hyreslagens regler gäller kan du även bli återbetalningsskyldig på den “överhyra” du tagit ut plus ränta. För den första upplåtelsen gäller däremot privatuthyrningslagen vilket innebär att du inte blir återbetalningsskyldig utan endast kan bli tvingad att sänka hyran för framtida perioder. Både hyresgäst och hyresvärd kan få avtalet prövat av hyresnämnden men hyresvärden har ingen möjlighet att få hyran höjd över det beloppet som är avtalat med hyresvärden.

Hyresnämnden kan även komma att involveras när beslut ska fattas om godkännande av din ansökan om andrahandsuthyrning. För att få hyra ut bostadsrätt i andra hand måste föreningen lämna sitt samtycke, men skulle de vägra detta har du möjlighet att överklaga till hyresnämnden som kan fatta ett beslut till din fördel. Innan den 1 juli 2014 krävdes att såväl hyresgäst som bostadsrättshavare skulle ha ”beaktansvärda skäl” för att uthyrningen skulle beviljas. Efter lagändring om definierades detta till att bostadsrättshavaren enbart skulle ha ”skäl” för att hyra ut sin bostadsrätt i andra hand, vilket inneburit att föreningen har betydligt svårare att neka en ansökan. Lagändringen medförde dock också att föreningen har rätt att ta ut en avgift från den som väljer att hyra ut sin lägenhet, dock enbart om denna avgift är reglerad i föreningens stadgar. Denna avgift får max vara 10% av prisbasbeloppet per år. Prisbasbeloppet ändras något från år till år och har beräknats till 44 800 kronor för 2017. Gäller din uthyrning istället en hyresrätt kan du läsa mer på "Hyra ut hyresrätt i andra hand".

Att hyra ut bostadsrätt i andra hand utan att få tillstånd från föreningen eller hyresnämnden kan leda till allvarliga konsekvenser. I första hand burkar föreningen nöja sig med en varning, men i vissa fall kan även otillåten uthyrning leda till att du som bostadsrättsinnehavare blir ombedd att sälja din bostad och flytta från föreningen. Även om muntliga avtal är bindande är det en god idé att få tillståndet för uthyrningen i skriftlig form då det annars blir svårt att bevisa vem som har rätten på sin sida om en oenighet eller tvist uppstår.